VOGUE DERGİSİ İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. (“Turkuvaz Haberleşme”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca internet sitemizi ziyaretiniz ile birlikte çeşitli kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak işlemekte olduğumuz verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşbu Vogue Dergisi İnternet Sitesi Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile birlikte kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz.

 

Bu kapsamda, Turkuvaz Haberleşme, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde ve KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

 

 

ilkelerine uygun olarak işlemektedir.

 

 

https://www.vogue.com.tr İnternet Sitesine gerçekleştireceğiniz ziyaretiniz kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz;

 

 

amaçları ile işlenmektedir.

 

İnternet Sitemiz aracılığı ile E-Bülten abonesi olmanız halinde kimlik verisi kategorisinde değerlendirilen ad-soyadınız ve iletişim verisi kategorisinde yer alan e-posta adresiniz E-Bülten üyelik sisteminde kaydınızın oluşturulması, üyelik sisteminde ayırt edilebilirliğinizin sağlanabilmesi, üyeliğiniz, talepleriniz, şikayetleriniz, soru ve önerileriniz ile ilgili konularda sizlerle iletişime geçilebilmesi, E-Bülten’in tarafınıza gönderiminin sağlanabilmesi amaçları ile işlenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla,

 

 

aracılığıyla toplanmaktadır. İşleme amaçları ve elde edilme yöntemleri tarafınıza sunulan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

 

 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

 

Tarafınıza Vogue Dergisi E-Bülten gönderiminin gerçekleştirilmesi ticari elektronik ileti gönderimi niteliğinde olduğundan e-posta adresinize E-Bülten gönderimi, ticari elektronik ileti izni metnimizi onaylamanız halinde açık rızanız dahilinde gerçekleştirilmektedir.

 

İnternet Sitemizde kullanılan İşlevsel, Performans/Analitik ve Reklam/Pazarlama çerezleri ise KVKK’nın 5. maddesi 1. fıkrası uyarınca açık rızanız dahilinde işlenmektedir. Kullanılan çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye ulaşmak için Çerez Bilgilendirme Metnimizi ziyaret edebilirsiniz.

 

 

Kişisel verileriniz;

 

 

amaçları ile KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve işlenen kişisel verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

(e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

(g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(h) İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahipsiniz.

 

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

 

Başvurunuz KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Turkuvaz Haberleşme sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir. Bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.