KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu metin ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz.

 

 1. TANIMLAR

Bu metinde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyet.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

 

Turkuvaz: Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. ile şirket ve grup şirketlerini,

 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

 

ifade eder.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

 

İnternet sitemiz sitesinin kurulması ve işletilmesi bakımından veri sorumlusu olan Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.’dir.

 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulmuş olan Turkuvaz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin taraf bulunduğu uluslararası sözleşmeler ile KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde kişisel verileri işlemektedir.

 

AB Parlamentosu Ve Konseyi’nin 27 Nisan 2016 Tarihli Ve 2016/679 Sayılı, 95/46/EC Sayılı Direktifi Yürürlükten Kaldıran, Kişisel Verilerin İşlenmesi Karşısında Gerçek Kişilerin Korunması Ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına İlişkin Tüzüğü”’ne uyum çalışmalarımız sürerken, Turkuvaz tarafından internet sitesi üzerinde kişisel veri girişi yapabileceğiniz alanlar Avrupa Birliği’nden bağlanıyor olmanız sebebiyle erişiminize kısıtlanmış bulunmaktadır.

 

 

İnternet sitemize Avrupa Birliği’nden bağlanıyor olmanız sebebiyle sadece Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında işlemekle yükümlü olduğumuz kişisel verileriniz işlenmektedir, söz konusu verileriniz;

 

 

KVKK’da öngörüldüğü üzere;

 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel verileriniz;

 

 

amaçlarıyla, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;

dâhilinde işlenebilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

 

Kişisel verileriniz;

 

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

 

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

haklarına sahipsiniz.            

 

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ"'de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

 

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Turkuvaz sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

 

Turkuvaz olarak, internet sitemiz içerisinde başkaca sitelere bağlantılar bulunduğunu ve Turkuvaz’ın gizlilik ilkelerinin sadece internet sitemize uygulanacağını, bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz.